Work Supply

Etik- och uppförandekod för att förebygga och bekämpa moraliska och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

1. Inledning

Work-Supply – Trabalho Temporário Lda, numera känt som Work Supply, är ett bemanningsföretag som i alla sina aspekter styrs av principerna om integritet, god tro, ärlighet och strikt efterlevnad av alla de bestämmelser som gäller för dess verksamhetsområde.
Sedan starten 2019 har Work Supply agerat med stringens och transparens och krävt att dess anställda ska uppträda på ett sätt som återspeglar företagets etiska principer och värderingar.
Skapandet av en uppförandekod, utöver att uppfylla det rättsliga kravet som följer av lag nr 73/2017 av den 16 augusti, materialiserar den interna policy som tillämpas av Work Supply.
Koden återspeglar de viktigaste etiska och yrkesmässiga normer som Work Supplys anställda följer och beskriver varje anställds grundläggande roll inom organisationen och deras rykte gentemot tredje part.

Tillämpningsområde

Denna kod gäller för alla Work Supply-medarbetare, oavsett avtal, tjänsteleverantörer och tredje part som har någon relation till företaget.

Principer och värderingar

När WorkSupplys anställda utför sina aktiviteter agerar de i enlighet med följande principer:

Professionalism – medarbetarna åtar sig att utföra sina uppgifter med noggrannhet, omsorg och kompetens, motiverade av laganda och iver för företagets intressen. De säkerställer också kvaliteten på de åtaganden som görs och en omsorgsfull hantering av alla kundklagomål, vilket garanterar snabba och effektiva åtgärder för att lösa problemet.

Integritet – Work Supplys medarbetare ska uppträda etiskt, värdigt och ärligt i interpersonella relationer och med tredje part som är knuten till företaget. Anställda måste avstå från allt beteende som undergräver etiska och yrkesmässiga värderingar, särskilt korrupta metoder, beviljande eller mottagande av otillbörliga fördelar, förskingring, bedrägeri, stöld. Det är inte tillåtet att ge, ta emot eller acceptera någon ersättning på grund av yrkesutövning i avsikt att erhålla någon förmån eller fördel. Erbjudanden som tas emot, t.ex. måltider, gåvor, biljetter (…), måste omedelbart rapporteras till ledningen, utan att det påverkar möjligheten att kategoriskt avvisa dem om de kan utgöra oetiskt beteende eller olagligt beteende.

Urbanitet – Mellanmänskliga relationer ska baseras på hjärtlighet, med vederbörlig respekt och på ett måttfullt sätt, i strävan efter stabilitet och en god arbetsmiljö.

Laglighet – Anställda måste agera i enlighet med gällande lagstiftning och säkerställa punktlig efterlevnad av alla rättsliga skyldigheter.

Jämlikhet – Work Supply strävar efter rättvis och skälig behandling, lika möjligheter och icke-diskriminering.

Bekämpning av moraliska och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Vid äventyr av disciplinära, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder tolereras inte diskriminering, trakasserier i alla dess former och beteenden som kränker människors heder och värdighet.

Alla beteenden, gester eller ord som visar tecken på trakasserier, oavsett om de är moraliska eller sexuella, måste omedelbart rapporteras till ledningen, antingen personligen, via e-post eller via en rapporteringskanal, med en detaljerad beskrivning av alla fakta och bevismedel, där så är lämpligt.

Ledningen måste samla in och verifiera sanningshalten i de fakta som rapporterats, och fortsätta med respektive disciplinära förfarande, utan att det påverkar andra ansvarsområden, när de visar sig vara sanna. Ledningen måste också garantera konfidentialitet, öppenhet och snabbhet i hela förfarandet fram till dess att det avslutas.

Konfidentialitet

WorkSupply’s anställda är skyldiga att under anställningsavtalets löptid och vid dess upphörande, utan att det påverkar de undantag som föreskrivs i lag, hålla alla fakta och all information som de har haft tillgång till som ett resultat av att de utfört sina arbetsuppgifter konfidentiella och får inte använda dem för andra ändamål än de som tidigare beviljats företaget eller för att få någon personlig fördel.

Intressekonflikter

I händelse av intressekonflikter, dvs. omständigheter där det finns en intressekonflikt eller tillgång till information som kan äventyra opartiskheten i de beslut som ska fattas, till exempel familjeband, företagsband, måste den anställde som är involverad i beslutskedjan omedelbart informera sin närmaste chef om detta faktum. En intressekonflikt anses föreligga när den anställde har tillgång till information eller länkar som kan äventyra opartiskheten i deras beteende och beslut till förmån för deras personliga intressen eller de av tredje part med vilka de har en relation. Alla situationer med intressekonflikter måste omedelbart rapporteras till överordnad och hanteras med vederbörlig öppenhet, hänsyn, opartiskhet och respekt för de etiska principer som företaget följer.

Användning av företagets tillgångar

Den utrustning som tillhandahålls av Work Supply får endast användas av anställda för att tillgodose företagets intressen och inom ramen för deras normala yrkesutövning. Anställda får inte använda resurser eller utrustning för personligt eller privat bruk, såvida inte vederbörligt tillstånd föreligger.

Anställda är skyldiga att ta särskild hand om den utrustning som tillhandahålls av företaget, samt att använda den effektivt och ansvarsfullt, för att undvika missbruk och onödiga utgifter. Anställda är också skyldiga att följa hälso- och säkerhetsregler på arbetsplatsen och att anta ett så kallat ”miljövänligt” beteende.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter om anställda, kunder och tredje parter som är knutna till Work Supply behandlas i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning.

Avslutande överväganden

Alla föreskrifter som följer av denna kod måste följas av anställda, tjänsteleverantörer och tredje parter som är kopplade till Work Supply, vid äventyr av att disciplinära och civilrättsliga åtgärder vidtas mot överträdare. Alla anställda kan, i händelse av brott mot dessa regler eller föreskrifter, rapportera detta till ledningen, som noggrant och snabbt måste utreda de fakta som rapporterats.

Ikraftträdande

Denna kod träder i kraft omedelbart efter det att den publicerats på Work Supplys webbplats.

Du kan ladda ner vår uppförandekod här.